O FIRMIE

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA ORLEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.

Link4

LINK4 Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Powiązania kapitałowe z zakładami ubezpieczeń

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji (udziałów) agenta ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników dystrybutora.

Obszar działania

Obszarem działania ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o. jest Rzeczpospolita Polska.

Charakter wynagrodzenia dystrybutora

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o. wypełniając obowiązki agenta ubezpieczeniowego otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne od Ubezpieczyciela. Nie otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.

Link4

Zasady składania skarg, dostępne procedury reklamacyjne i odszkodowawcze

Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. Taką możliwość posiada klient instytucji rynku finansowego (a zatem także klient korzystający z usług pośrednika ubezpieczeniowego), co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).

Osoba fizyczna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację zgodnie z Regulaminem promocji. :

  • w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;
  • w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową – do pośrednika (brokera lub agenta; w drugim przypadku o ile wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych. Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl).

Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show (skorzystanie z platformy wymaga zgody obu stron sporu).

Link4

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

DANE DYSTRYBUTORA – AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

ORLEN Usługi Finansowe z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jamesa Gordona Bennetta nr 2 B, lok. 303
02-159 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS,
numer KRS: 0000785348
numer NIP: 522-315-9438
numer Regon: 383316210
Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

Uwaga. Adres korespondencyjny:

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o.
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
e-mail: kontakt@orlen-ubezpieczenia.pl

Informacja o dystrybutorze (PDF)

KANAŁ DYSTRYBUCJI ORAZ DOSTĘP DO REJESTRU

ORLEN Usługi Finansowe Sp. z o.o. jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11246178/A.

ORLEN Usługi Finansowe Sp. z o.o. oferuje ubezpieczenie w roli agenta ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881 j.t. ze zm.).

ORLEN Usługi Finansowe Sp. z o.o. jako agent posiada wystawione przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Ubezpieczyciel”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, pełnomocnictwo do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela, które udostępnia pod tym adresem.

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych można sprawdzić online pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/

Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz 1316), to jest poprzez:

  1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
  2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej. Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych)

Zakłady ubezpieczeń na rzecz których działa ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o.